СМЕТКОВОДСТВО
ПРОЦЕНКИ
КОНСАЛТИНГ

Биро Плус Консалтинг

БИРО ПЛУС ДОО Скопје е познато и етаблирано правно лице во Македонија во областа на сметководствените услуги. Ваквата дејност ја превземаме согласно Законот за трговски друштва, Законот за сметководствени работи, Прифатените МСС и МСФИ како и долгогодишното искуство во оваа дејност.

Друштво за Проценки - Биро Плус Консалтинг

Лиценциран овластен проценувач со долгогодишно искуство.